Mijn VVH&P

Hervorming autofiscaliteit

Gepubliceerd op 03-06-2021 door Nick Verheyden

De ministerraad heeft het voorontwerp van de wet voor de fiscale vergroening van onze mobiliteit goedgekeurd. Het doel van deze wet is om bedrijfswagens tegen 2026 uitstootvrij te maken. Geleidelijk aan zal de aftrekbaarheid van emissie uitstotende wagens afgebouwd worden. Tegelijkertijd zal de regering inspanningen leveren om de elektrische bedrijfswagen en laadpalen een extra duw in de rug te geven.

De wijzigingen die de minister van Financiën wil doorvoeren met deze hervorming, zullen geleidelijk aan uitgerold worden. Het goedgekeurd wetsvoorstel zal eerst nog ter advies voorgelegd worden aan de Raad van State. Onderaan dit artikel hebben we samenvattend een overzicht gemaakt van de wijzigingen die de komende jaren zullen plaatsvinden m.b.t. de autofiscaliteit.

Wijzigingen vanaf 1 september 2021
1. WLTP in plaats van NEDC
Momenteel wordt voor de berekening van het voordeel alle aard of voor de fiscale aftrek van autokosten de NEDC waarde genomen voor de CO² uitstoot. Weldra zal deze waarde niet meer gebruikt mogen worden voor personenwagens die aangekocht worden na 1 september 2021. Voor deze personenwagens zal men voor fiscale berekeningen de nieuwe – minder voordelige – WLTP waarde moeten toepassen. De personenwagens die aangekocht, gehuurd of geleased werden vóór 1 september 2021, zullen nog gebruik kunnen maken van de NEDC waarde.

2. Uitbreiding mobiliteitsbudget
Een andere wijziging die vanaf 1 september 2021 zal ingaan, is een uitbreiding van het huidige mobiliteitsbudget én de afschaffing van de huidige wachttijd van 3 jaar . De wachttijd werd oorspronkelijk als antimisbruikbepaling ingevoerd, maar de regering oordeelt nu dat deze regel de bredere toepassing van het mobiliteitsbudget in de weg staat. Met de uitbreiding van het mobiliteitsbudget zouden ook volgende zaken in aanmerking kunnen komen:

  • Kosten voor fietsuitrusting, fietsleningen en stallingskosten;
  • Abonnementen openbaar vervoer voor gezinsleden van de werknemer;
  • Elektrische steps en andere elektrische bewegingstoestellen;
  • Parkingkosten nabij bus- of treinstations;
  • Premie voor werknemers die zich te voet verplaatsen naar het werk;
  • Uitbreiding van de reikwijdte van huisvestigingskosten van 5 naar 10 kilometer. Bovendien kunnen werknemers buiten de huurlasten en intresten ook de kapitaalsaflossingen opnemen van een hypothecaire lening.

3. Belastingvermindering voor particulieren die investeren in een laadpaal
Particuliere eigenaars of huurders zullen voor de investering van een slimme laadpaal kunnen genieten van een belastingvermindering. De laadpaal moet wel de mogelijkheid hebben om de laadtijd en het laadvermogen te sturen én de laadpaal moet volledig gebruik maken van groene stroom. Bovendien dient de laadpaal gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme. De belastingaftrek is beperkt tot maximaal 1.500,00 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

De investering dient plaats te vinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024. De belastingvermindering bedraagt 45% indien de laadpaal wordt aangekocht tussen september 2021 en december 2022. Het percentage verminderd naar 30% als de laadpaal wordt aangekocht in 2023 en in 2024 daalt deze belastingvermindering verder naar 15%.

4. Verhoogde kostenaftrek en investeringsaftrek voor ondernemingen die investeren in een laadpaal
Ondernemingen die laadpalen plaatsten zullen eveneens van een fiscaal voordeel kunnen genieten. De laadpaal moet wel voor derden vrij toegankelijk zijn, ofwel tijdens ofwel buiten de normale openingsuren. Ondernemingen die hierin investeren genieten een verhoogde kosten aftrek van 200% indien ze dergelijke investering uitvoeren tussen 1 september 2021 en vóór 31 december 2022. Ondernemingen die in dergelijke publieke laadpalen investeren tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 kunnen genieten van een aftrek van 150%.

Bovendien zullen ondernemingen die investeren in een nieuwe emissievrije vrachtwagen of een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrische laadinfrastructuur voor emissievrije vrachtwagens installeren, kunnen genieten van een extra verhoogde investeringsaftrek. Deze investeringsaftrek zal 35% bedragen in 2023, 29,5% in 2024, 24% in 2025, 18,5% in 2026 en 13,5% in 2027.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2023
1. Beperking aftrekbaarheid hybride wagens
Ook de hybride personenwagens wil de regering geleidelijk aan afbouwen. Bij zowel Plug-in als gewone hybride personenwagens die gekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 januari 2023, zullen de benzine en dieselkosten nog slechts aftrekbaar zijn voor maximaal 50%. Dit geldt niet voor hybride personenwagens die vóór 1 januari 2023 zijn aangekocht. Hiermee wil de regering het elektrisch rijden met hybridewagens stimuleren.

Wijzigingen vanaf 1 juli 2023
1. Wijziging aftrekbaarheid personenwagens op fossiele brandstof
Voor personenwagens op fossiele brandstof die aangekocht, gehuurd of geleased worden vanaf 1 juli 2023, zal de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2025 geleidelijk aan dalen om vervolgens volledig te verdwijnen in 2028.

Bovendien verdwijnt de minimale aftrek van 50% (Of 40% bij een CO² uitstoot van meer dan 200 gr CO²) vanaf 2025. De maximale aftrek voor personenwagens op fossiele brandstof zal vanaf 2025 75% bedragen en vervolgens verder dalen naar 50% in 2026, naar 25% in 2027 en uiteindelijk naar 0% in 2028.

Voor personenwagens op fossiele brandstoffen die aangeschaft zijn vóór 1 juli 2023 zal de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing blijven en verandert er dus niets.

2. Wijziging solidariteitsbijdrage voor werknemers met een personenwagen op fossiele brandstof
De tweede wijziging die men zal invoeren is een stijging in de solidariteitsbijdrage voor werknemers die rijden met een personenwagen op fossiele brandstof die aangekocht, gehuurd of geleased wordt vanaf 1 juli 2023. Deze verhogingen gelden dus niet voor personenwagens die gekocht, gehuurd of geleased werden vóór 1 juli 2023.

In 2023 en 2024 zal deze solidariteitsbijdrage verhoogd worden met factor 2,25, in 2025 met 2,75, in 2026 met 4 en vervolgens in 2027 met 5,5! Bovendien zal de minimum solidariteitsbijdrage vanaf 2025 jaarlijks stijgen. In 2025 stijgt deze naar € 23,42, vervolgens naar € 25,99 in 2016, in 2027 naar € 28,57 en in 2028 uiteindelijk naar € 31,15.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2026
1. Einde aftrekbaarheid personenwagens met fossiele brandstof
Vervolgens zal de grootste wijziging plaatsvinden vanaf 1 januari 2026. Personenwagens die vanaf deze datum aangekocht, gehuurd of geleased worden zijn fiscaal enkel aftrekbaar indien deze volledig emissieloos zijn.

2. Woon-werkvergoeding enkel aftrekbaar voor emissievrije personenwagens
Bovendien zal een woon-werkvergoeding (van € 0,15 / km) nog slechts aftrekbaar zijn indien deze verplaatsingen ook daadwerkelijk worden gedaan met een emissievrije wagen.

3. Enkel volledig emissievrije personenwagens mogelijk voor het mobiliteitsbudget
Vanaf 1 januari 2026 zullen voertuigen die gekozen worden in het mobiliteitsbudget ook volledig emissieloos moeten zijn, terwijl het momenteel nog steeds mogelijk is om in dit opzicht te kiezen voor een hybride wagen.

4. Dalende aftrekbaarheid voor emissievrije personenwagens
Een andere wijziging die vanaf 1 januari 2026 doorgevoerd wordt, is om de fiscale aftrekbaarheid van volledig emissieloze personenwagens geleidelijk aan te laten dalen. De fiscale aftrek in het jaar van aankoop, huur of leasing blijft geldig gedurende de resterende looptijd van de wagen. Voor dergelijke personenwagens die aangeschaft worden vanaf 2026 zal er nog een aftrek zijn van 100%. Vervolgens daalt voor wagens die aangeschaft zijn in 2027 naar 95%, in 2028 naar 90%, in 2029 naar 82,50%, in 2030 naar 75% en uiteindelijk in 2031 naar 67,5%.

SAMENVATTING

1 SEPTEMBER 2021
– Toepassing WLTP CO² waarde voor wagens aangeschaft vanaf 1/09/2021;
– Uitbreiding mobiliteitsbudget en schrapping wachttermijn
– Investering door bedrijven in publieke laadpalen tot 200% aftrekbaar. Particulieren genieten een belastingvermindering voor slimme laadpalen tot 45%.

1 JANUARI 2023
– Benzine en dieselkosten voor gewone én plug-in hybrides zullen vanaf 1/01/2023 nog maar maximaal voor 50% aftrekbaar zijn.

1 JULI 2023
– Fiscale aftrek voor vanaf 1 juli 2023 aangekochte, gehuurde of geleasede personenwagens met fossiele brandstoffen zal geleidelijk aan dalen vanaf 2025. Voor personenwagens aangekocht voor deze datum veranderd er niets.
* 2025 naar 75%
* 2026 naar 50%
* 2027 naar 25%
* 2028 naar 0%

– Stijging solidariteitsbijdrage werknemers vanaf 1 juli 2023 aangekochte, gehuurde of geleasede personenwagens met fossiele brandstoffen.
* in 2023 en 2024 verhoging met factor 2,25
* in 2025 verhoging met factor 2,75
* in 2026 verhoging met factor 4
* in 2027 verhoging met factor 5,5

– Verhoging minimumbijdrage solidariteitsbijdrage vanaf 2025:
* In 2025 naar € 23,42
* in 2026 naar € 25,99
* In 2027 naar € 28,57
* In 2028 naar € 31,15

1 JANUARI 2026
– Enkel emissieloze personenwagens die worden aangekocht, gehuurd of geleased zullen fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 1 januari 2026.
– Woon-werkvergoeding zal enkel aftrekbaar zijn indien de verplaatsingen met een emissieloze wagen gebeuren.
– Voertuigen in het mobiliteitsbudget moeten volledig emissieloos zijn.
– Fiscale aftrekbaarheid van emissieloze voertuigen zal geleidelijk dalen
* Personenwagens aangeschaft in 2026: 100%
* Personenwagens aangeschaft in 2027 95%
* Personenwagens aangeschaft in 2028 90%
* Personenwagens aangeschaft in 2029 82,50%
* Personenwagens aangeschaft in 2030 75%
* Personenwagens aangeschaft in 2031 67,5%

 

V V H & P
Frans Van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
F: + 32 3 444 07 39
E: info@v-vhp.be

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.