Mijn VVH&P

Vennootschapsbijdrage anno 2022

Gepubliceerd op 21-11-2022 door Nick Verheyden

Vennootschappen dienen een jaarlijkse sociale bijdrage te betalen om net zoals zelfstandigen hun steentje bij te dragen. Met deze bijdrage financiert de overheid diverse initiatieven voor zelfstandigen. De bijdrage, die afhankelijk is van het balanstotaal van het voorlaatst afgesloten boekjaar, diende jaarlijks vóór 30/06 betaald te worden. In een voorontwerp van een programmawet zijn er echter enkele wijzigingen voor de vennootschapsbijdrage opgenomen.

Wie moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen?
De vennootschapsbijdrage dient betaald te worden door alle actieve Belgische vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Ook de in België gevestigde buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belasting niet-inwoners vennootschappen (BNI/Venn.) zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en dienen deze jaarlijkse bijdrage te betalen.

Er zijn wel enkele uitzonderingen waarbij een onderneming vrijgesteld is voor de vennootschapsbijdrage:

  1. Startende vennootschappen: Personenvennootschappen (geen NV’s) die hun maatschappelijke zetel in België hebben en die geregistreerd zijn in het KBO, waarbij de bestuurders/werkende vennoten niet langer dan 3 jaar zelfstandig zijn geweest in de afgelopen 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, zijn in de eerste 3 jaar na oprichting vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage.
  2. Inactieve vennootschappen: Vennootschappen die geen activiteit uitoefenen kunnen een vrijstelling bekomen voor de vennootschapsbijdrage indien ze hiervoor een attest aanvragen bij de FOD Financiën (afdeling controle vennootschappen).
  3. Ontbonden- en vereffende vennootschappen, of vennootschappen in faling: In het jaar waarin een vennootschap ontbonden of vereffend wordt, of in faling gaat, is er een vrijstelling voor de vennootschapsbijdrage voorzien indien deze nog niet betaald is op het moment van aanvraag.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse bijdrage?
De jaarlijkse vennootschapsbijdrage wordt berekend aan de hand van het balanstotaal van het voorlaatst afgesloten boekjaar. Concreet zal er voor de vennootschapsbijdrage van het jaar 2022 gekeken worden naar het balanstotaal van het jaar 2020, voor zover de vennootschap geen aanspraak kan maken op één van de drie bovengenoemde vrijstellingen. Voor de bijdrage van het jaar 2022 (balanstotalen van 2020) gelden volgende barema’s:

Balanstotaal Vennootschapsbijdrage
 < 746.410,17 euro 347,50 euro
 => 746.410,17 868,00 euro

Startende vennootschappen zullen in hun eerste twee jaren het tarief van 347,50 euro betalen gezien er nog geen balanstotaal beschikbaar is van de vorige jaren.

Wijzigingen vennootschapsbijdrage
In een voorontwerp van een programmawet dat eind oktober werd goedgekeurd door de ministerraad, is er een wijziging opgenomen voor de vennootschapsbijdrage. Er werd beslist om de vennootschapsbijdrage vanaf 2023 jaarlijks te indexeren. De indexatie wordt gekoppeld aan de consumptieprijsindex. Voorlopig zou het geïndexeerde bedrag van 2023 378,00 euro of 945,00 euro bedragen.

Een andere wijziging die opgenomen werd in het voorontwerp is de uiterlijke betaaltermijn van de vennootschapsbijdrage. Deze zal voortaan uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar betaald moeten worden, in plaats van uiterlijk op 30 juni. Ook voor bijdragejaar 2022 is de betaaltermijn gewijzigd naar 31/12/2022.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.