Mijn VVH&P

Opleidingsrecht werknemers

Gepubliceerd op 20-11-2022 door Nick Verheyden

Op 29 september 2022 is de arbeidsdeal goedgekeurd in het parlement. In deze arbeidsdeal wordt er onder meer voorzien in een individueel opleidingsrecht voor werknemers vanaf 2023. Daarnaast zullen ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen jaarlijks een opleidingsplan moeten opstellen.

Welke ondernemingen moeten voorzien in individueel opleidingsrecht?
Ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen hoeven geen individueel opleidingsrecht te voorzien voor hun werknemers. Van zodra een onderneming minstens 10, maar minder dan 20 werknemers tewerkstelt, dient deze onderneming verplicht één opleidingsdag per voltijdse werknemer per jaar toe te kennen vanaf 2023.

Als een onderneming minstens of meer dan 20 werknemers tewerkstelt, dan moet deze 4 opleidingsdagen per voltijdse werknemer toekennen in 2023. Vanaf 2024 stijgt dit naar 5 opleidingsdagen.

Om te weten of u al dan niet moet voorzien in het individueel opleidingsrecht, dient er tweejaarlijks gekeken te worden naar de gemiddelde tewerkstelling van het vierde kwartaal van het voorlaatste jaar en de eerste drie kwartalen van het jaar voorafgaand aan de tweejaarlijkse periode. De eerste tweejaarlijkse periode is 2022 – 2023. Er dient hiervoor gekeken te worden naar de periode 1/10/2020 – 30/09/2021.

Wat met deeltijdse tewerkstelling?
Het aantal dagen opleidingsrecht voor werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn of geen volledig jaar in dienst zijn geweest, wordt bepaald aan de hand van een formule waarbij het aantal dagen gelijk is aan:

Aantal uren van het werkregime van de werknemer in verhouding met een voltijdse tewerkstelling;
X
Pro rata aantal maanden in dienst (aantal maanden / 12);
X
Aantal opleidingsdagen die de onderneming moet toekennen per voltijdse werknemer.

Overdracht opleidingsdagen
Werknemers zijn niet verplicht om de opleidingsdagen waar ze recht op hebben volledig op te nemen. Ze kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om hun opleidingsdagen over te dragen naar een volgend jaar. Dit kan tot een periode van 5 jaar overgedragen worden. Na een periode van 5 jaar wordt de teller van de ‘opgespaarde’ opleidingsdagen opnieuw op nul gezet.

Het opleidingsplan
Ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen dienen jaarlijks voor 31 maart aan hun werknemers een lijst te bezorgen waarop de opleidingen vermeld staan die gevolgd kunnen worden. Ondernemingen kunnen zelf kiezen welke opleidingen, maar in de arbeidsdeal wordt wel gevraagd om zeker rekening te houden met werknemers die bijzondere noden zouden kunnen hebben (50 plussers, werknemers met een handicap, …)

Het opleidingsplan dient, alvorens deze te bezorgen aan de werknemers, eerst voorgelegd te worden aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging (of aan de werknemers indien beide er niet zijn) en dit minstens 15 dagen voor de bespreking ervan. Het ondernemingsplan zal voor de eerste keer opgemaakt moeten worden in maart 2023.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.