Mijn VVH&P

BTW verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers en verlenging btw-verlaging voor afbraak en heropbouwwerken

Gepubliceerd op 28-03-2022 door Nick Verheyden

De ministerraad heeft op 25 maart 2022 een ontwerp van een koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een tijdelijke verlaging van het BTW tarief naar 6% voor installaties van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers voor woningen die jonger zijn dan 10 jaar, waaronder ook nieuwbouwwoningen. In hetzelfde koninklijk besluit werd de verlenging van de reeds bestaande btw-verlaging voor afbraak en heropbouwwerken goedgekeurd.

Tijdelijk verlaagd tarief
Het verlaagd tarief van 6% BTW, dat reeds toegepast kon worden voor woningen ouder dan 10 jaar, kan vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 eveneens toegepast worden voor woningen die jonger zijn dan 10 jaar, waaronder ook bij nieuwbouwwoningen of woningen die heropgebouwd zijn na afbraak. Hiermee wil de ministerraad gezinnen stimuleren om mee te gaan in de energietransitie om zo ook een oplossing te bieden aan de stijgende energiefacturen.

Voorwaarden
Om aanspraak te kunnen maken op dit verlaagd tarief, zijn er wel enkele voorwaarden die gerespecteerd moeten worden.

De eerste voorwaarde stelt dat de installaties van de zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen verstrekt en gefactureerd moeten worden aan een eindverbruiker (eigenaar, huurder, verhuurder, vruchtgebruiker, ….) Hieronder wordt verstaan:

  • privéwoningen van particulieren;
  • internaten die zijn toegevoegd aan scholen of universiteiten;
  • erkende verblijven voor bejaarden;
  • erkende jeugdbeschermingstehuizen die minderjarigen onderdak bieden;
  • erkende opvangtehuizen voor daklozen en personen in moeilijkheden;
  • erkende psychiatrische instellingen;
  • gebouwen waar in het kader van beschut wonen psychiatrische patiënten wonen en worden begeleid

Als tweede voorwaarde dient de woning waar de installatie wordt geplaatst, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt te worden.

Als derde voorwaarde dient de woning waar de installatie wordt geplaatst, jonger te zijn dan 10 jaar. Voor woningen die ouder zijn dan 10 jaar was er reeds een verlaagd tarief van toepassing. Het verlaagd tarief dat toegepast kon worden bij woningen die ouder zijn dan 10 jaar blijft ongewijzigd.

De vierde voorwaarde stelt dat het verlaagd tarief slechts van toepassing is als bepaalde normen inzake uitstoot van verwarmingsinstallaties niet overschreden worden. Gezien de meeste zonneboilers en warmtepompen meestal geen of weinig uitstoot hebben, zal dit in de meeste gevallen geen probleem zijn. Het zou enkel een probleem kunnen zijn indien er zonneboilers worden geïnstalleerd die slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn van zonnewarmte en waarbij er teruggevallen wordt op een fossiele brander.

Als vijfde voorwaarde is er een verplichte factuurvermelding, net zoals bij de toepassing van het verlaagde btw-tarief bij renovatie- of herstellingswerken aan woningen die ouder zijn dan 10 jaar: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op de bovenvermelde technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt zoals: zwembaden, sauna’s en dergelijke installaties.

Verlenging btw-verlaging afbraak en heropbouw
In hetzelfde koninklijk besluit heeft de federale ministerraad de btw-verlaging naar 6% BTW voor afbraak en heropbouw verlengd tot eind 2023. De voorwaarden voor deze btw-verlaging kan u terugvinden in een vorig artikel van ons.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.