Mijn VVH&P

Coronavirus: diverse nieuwe en verlengde steunmaatregelen

Gepubliceerd op 09-04-2021 door Nick Verheyden

De ministerraad heeft in een voorontwerp van een wet enkele steunmaatregelen verlengd en enkele nieuwe maatregelen aangekondigd in het kader van de ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis. Enkelen van deze maatregelen zijn zelfs definitief.

Hoewel deze nieuwe bepalingen nog niet gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, zullen deze verlengde en nieuwe maatregelen reeds worden toegepast door de fiscus.

5 nieuwe maatregelen die opgenomen zijn in het wetsvoorstel:

 • Afschaffing van het decembervoorschot voor BTW en Bedrijfsvoorheffing

Vorig jaar werd het decembervoorschot BTW tijdelijk afgeschaft. Men heeft nu beslist dat voor zowel BTW, als bedrijfsvoorheffing het decembervoorschot definitief afgeschaft wordt.

 • Tijdelijke wijziging nalatigheidsintresten en moratoriumintresten voor BTW

Momenteel is het tarief voor nalatigheidsintresten bij BTW 9,6% per jaar. Enkel voor het tweede kwartaal 2021 heeft men tijdelijk het percentage verlaagt naar 4% per jaar (of 8% voor BTW schulden die voorwerp uitmaken van een uitvoerbare titel).

De moratoriumintresten zullen in het tweede kwartaal 2021 tijdelijk verlaagd worden naar 2%.

 • Verlaging drempels teruggaven BTW

Momenteel zijn de drempels om een btw-teruggave te vragen voor Belgische btw-plichtigen hoger dan die voor buitenlandse btw-plichtigen die een teruggave vragen van Belgische BTW. Om dit gelijk te trekken heeft men beslist dat ook voor Belgische btw-plichtigen de drempelbedragen vastgesteld worden op € 50,00 voor het maandelijks en jaarlijks drempelbedrag en € 400,00 voor het drempelbedrag per kwartaal.

 • Belastingvermindering voor kwijtschelding van huur

Verhuurders die huur kwijtschelden van huurders die hun activiteit verplicht moesten stopzetten in de perioden maart t.e.m. mei 2021, krijgen een belastingvermindering van 30%. De minister van Financiën heeft eveneens bevestigd dat het gedeelte kwijtgescholden huur niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel moet aanzien worden in hoofde van de verhuurder. Per verhuurder kan er maximaal € 45.000,00 in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Per huurovereenkomst is dit beperkt tot € 5.000,00 per maand.

 • Tussenkomst van de werkgever voor thuiswerk

Tijdens de coronacrisis heeft de administratie aanvaard dat er maandelijks een belastingvrije forfaitaire vergoeding van € 129,48 kon toegekend worden aan werknemers die aan telewerk doen, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Nu heeft men beslist om dit algemeen definitief te aanvaarden (ook buiten de coronacrisis).

Verlengde of uitgebreide steunmaatregelen die opgenomen zijn in het wetsvoorstel:

 • Tijdelijke verhoging telewerkvergoeding

Men heeft beslist om voor de perioden april 2021 t.e.m. juni 2021 de grens voor de forfaitaire vergoeding voor telewerk te verhogen van € 129,48 naar € 144,31.

 • Verlenging termijnen tax shelter voor audiovisuele werken en podiumwerken

De versoepelende termijnen voor tax shelters voor audiovisuele werken en podiumwerken worden verder verlengd tot 30 juni 2021.

 • Verlenging vrijstelling overuren

Ook de fiscale vrijstelling voor overuren in cruciale sectoren wordt verder uitgebreid naar het tweede kwartaal 2021.

 • Uitbreiding termijn vrijstelling coronapremies

Al de premies die naar aanleiding van het coronavirus werden toegekend door de gewesten, provincies, gemeenschappen of gemeenten waren in 2020 fiscaal vrijgesteld. Deze termijn is verder verlengd tot 31 december 2021.

 • Verlenging COVID19 tax shelter

Vorig jaar werd er een tijdelijke tax shelter ingevoerd voor natuurlijke personen die investeren in KMO’s die een sterke omzetdaling kennen omwille van de coronacrisis. Deze regeling wordt verder uitgebreid naar de nieuwe aandelen van KMO’s die verworven zijn tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021.

 • Diverse verlengde maatregelen

Volgende maatregelen werden voorheen reeds verlengd tot 31 maart 2021 en worden nu met het nieuwe wetsvoorstel opnieuw verlengd t.e.m. 30 juni 2021:

 • Vrijstelling van registratierechten en het recht op geschriften voor notariële volmachten;
 • Verlaging van het BTW tarief voor mondmaskers en alcoholische gels naar 6%;
 • Verlaging tot 15% op de inhouding van bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werklozen;
 • Mogelijkheid tot aanvraag van een individueel uitstel voor betalingen van diverse belastingen voor ondernemingen die kunnen bewijzen dat ze last ondervinden door de coronacrisis;
 • Studentenbezoldigingen in de zorgsector en het onderwijs gepresteerd in het eerste en het tweede kwartaal 2021 worden niet bijgeteld bij de netto bestaansmiddelen van de student. De uren die hier gepresteerd worden, worden eveneens niet geteld in de berekening van het maximum van 475 uur per jaar.

 

V V H & P BV
Certified Tax accountants
BE0684.498.118

T: + 32 3 444 07 30
M: info@v-vhp.be

Vestigingen
Frans van Dunlaan 25
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Starrenhoflaan 44/20
2950 Kapellen

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.